การวิจัยและบทความทางวิชาการ

ICMR  R e s e a r c hEnforcement of Community Right of Races through Map Line
บทเรียนจากกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ : 2550
มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปีงบประมาณ : 2551
Stateless Hill People and Identity: A Case Study of Akha Ethnic Group in Baan Phaya Phrai Loa Ma Village, Chiang Rai Province
Lanna’s Political Economics in A Passing Century: The Historical Criticism on An Adjustment Process of Communities, Provinces and Region, 1892 – 1992 A.D
The Study of Managerial Potentiality on Cultural Tourism in Upper Northern Thailand: Cases of Chiangrai, Chiangmai and Mae Hong Son Provinces.
Systems Approach to Project Management (Development of GMS Southern Transport Corridor
The Ethical Values on Sustainable Natural Resources Development: Cases of Watershed Management in Thailand and Indonesia
Conservation of Local Wisdoms and Dissemination through Multimedia on Diversified Ethnicity in Nan Province
การเสริมสร้างสมรรถนะของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สถานภาพชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายกับการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Sufficiency Economy as a Human Development Strategy for National Economic, Social and Environmental Sustainability
Sufficiency Economy as a Human Development for Economic, Social and Environmental Sustainability with Emphasis in Ethnic Communities
(Managing Education for Ethnic Children on Opportunity and Equality of Basic Education Achievement towards Vocational Education Development for Labour Preparedness of the Country and ASEAN Economic Community)

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University