รายละเอียด
การเสริมสร้างสมรรถนะของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย :  การเสริมสร้างสมรรถนะของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่
                      ภาคเหนือตอนบนจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คณะวิจัย :    รองศาสตราจารย์ ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ หัวหน้าโครงการวิจัย

                     นายโกมินทร์   วังอ่อน                                ผู้ร่วมวิจัย

                     นางณัฐธิดา  จุมปา                                    ผู้ร่วมวิจัย

                     นายพิทักษ์  รัตนแสงสว่าง                         ผู้ร่วมวิจัย

                     นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยนุรักษ์                   ผู้ร่วมวิจัย  

ปีที่วิจัย : 2556

       การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้นวัฒนธรรมล้านนา และการท่องเที่ยวที่วางอยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยศึกษาทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างทุนมนุษย์ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและเสนอแนะนโยบายการวางแผนสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม ตามแผนการรวมกลุ่มสาขาท่องเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การดำเนินการศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 3 ประเภท ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน และพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่วัฒนธรรมทางกายภาพ และวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 32 แหล่งท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ mean standard deviation และ Delphi Technique ในการวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพที่ประเมินโดยผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว

           ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาพบสมรรถนะค่อนข้างสูงทั้งประเภทวัฒนธรรมกายภาพ และวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในระดับดีมาก เป็นข้อบ่งชี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งได้การเสริมสร้างทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายหน่วยงานในทุกระดับ  

       การกำหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างทุนมนุษย์ของบุคลากรการท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ต้องมีการจัดระบบในทุกภาคส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยว สมาพันธ์การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนสามารถรวมตัวเสนอกลไกการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวในการเสนอเชิงนโยบายระดับชาติในด้านการวางแผนสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว และการวางระบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเชื่อมประสานเครือข่ายระหว่างประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University