รายละเอียด
Conservation of Local Wisdoms and Dissemination through Multimedia on Diversified Ethnicity in Nan Province


Abstract

Research Project Title:   Conservation of Local Wisdoms and Dissemination                                                               through Multimedia on Diversified Ethnicity in Nan                                                                 Province

Author: Associate Professor Dr. Makha Khittasangka Research Project Director

    Mr. Gomin Wang-on                                         Co-Researcher

    Miss Anchalee Harnrit                                     Co-Researcher

    Mr. Phithak Rattanaseangsawang                  Co-Researcher

    Mrs. Natthida Jumpa                                        Co-Researcher

    Mrs. Kulthida Inchai                                         Co-Researcher

    Miss Nalae Chaha                                             Co-Researcher  

    Miss Penpak Chainulrak                                  Co-Researcher 

Research Project Implementation in the Year 2012  

         The research project entitled “Conservation of Local Wisdoms and Dissemination through Multimedia on Diversified Ethnicity in Nan Province”, was aimed to collect interview data, make multiple visits to the field and develop categories of information on knowledge and local wisdoms of diversified ethnicity. The approach was based on the implication to set up the database with further modifiability of the obtained data into management of the knowledge and local wisdoms in order to identify the possible establishment of local museums in the selected research areas. The purposive sampling population was categorized into selection of different characteristics of two ethnic groups in Nan province; (1) Ethnic Hmong showing endurance of cultural identity especially maintenance of ethnic language and communication, (2) Ethnic Tai Lue showing an integration into multicultural identity especially ethnic language and communication was at risk or becoming disappeared in particular apparently seen in the new generation. 

         The results of the study have shown that there were 5 essential components of the knowledge and local wisdoms comprising; (1) Arts and Local Culture, (2) Language and Literature, (3) Belief, Religion, Tradition and Ritual Ceremony, (4) Local Foods, (5) Herbal Medicine and Healing, all aforementioned were the forms of knowledge and local wisdoms which found in daily practices in the households included were traditional technology in weaving, embroidery, cultivation as well as ritual ceremony. These essential components were tolerable to the maintenance of the cultural identity.  In case if found at risk meaning that  the individual and the ethnic community were integrated into the mainstream of the mass society culture and could not keep balancing  between their traditional norms and the learned mass society culture.   

           The establishment of the local museums found the obstacles in systematical collection of data especially the searching into knowledge and local wisdoms on ethnic language which is in a great need to widely disseminate.

            The approach to establish the ethnic database was found 9 essential database groups; (1) Language and assimilation  according to cultural environment, (2) Utilization of ethnic language and communication within the family and community, (3) Arts and ethnic handicrafts, (4) Ritual ceremony and blessing from ancestor and spirit,   (5) Food production, food preparation and consumption, (6) Herbal medicine and healing, (7) Music, dance  and plays that tied  to life-style in expressing  cultural identity, (8) Traditional agriculture and seeds which connecting to forest and ecology system, (9) Traditional architecture and ethnic  household utensils and instruments.

     Conservation and dissemination of knowledge and local wisdoms through multimedia on diversified ethnicity in Nan province found the important implication that ethnic education and research should be encouraged in particular to the researchers and scholars.  For the ethnic groups themselves, it is necessary that there should be the development system to propose means of adaptation to the surrounding environment and cultural exchange with the new norms of the society, in the mean time, the ethnic groups themselves should be aware and gaining an insight to deeply understand the ‘reality of cultural identity’ in order to express themselves to the public and society as a whole.

            Dissemination through multimedia is merely the channel to convey messages to the mass public. In case, the transmission is clearly understood and provided the learning process to the audience which meant that the communication producer has explored and searching for reality of data. Then   the production technique in conveying the message was effective. More importantly, each type of media production will be useful for documentation as well as  for references and further research.
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University