รายละเอียด
Systems Approach to Project Management (Development of GMS Southern Transport Corridor


  Maung Aung

International College of Mekong Region,

Chiangrai Rajabhat University, Thailand

 

Abstract

This paper aims to illustrate systems of project management by attempting to apply in the context of GMS Southern Economic Corridor, Road Transport Corridor focusing development of integrated major road networks of Thailand and Cambodia. Transport Corridor is geographically defined the area that facilitates the transnational movement of goods, services, people, and information. A corridor activates and accelerates trade, investment, and other economic activities throughout the corridor and its surrounding areas. A project management is an integrated process of people, equipment, materials, and facilities organized to achieve a goal. Theory and practice as applied comes from a perspective called “systems thinking” or the “systems approach.” Work done in projects is often done for the purpose of creating systems. In projects, especially those in product and software development, engineering, or research in high-technology industries, methodologies such as “systems analysis,” “systems engineering,” and “systems management” are commonplace.

Keywords: Economic Corridor; Transport Corridor; Systems Thinking; Systems Analysis; Systems Engineering; Systems Management.Download

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University