รายละเอียด
Lanna’s Political Economics in A Passing Century: The Historical Criticism on An Adjustment Process of Communities, Provinces and Region, 1892 – 1992 A.D


 Acting Sub – LT.Chankhanit  Arvorn

International College of Mekong Region,

Chiang Rai  Rajabhat  University,Thailand

  

Abstract

 

           Political economics factors are influenced in Lanna’s social change are composed of 1) World’s political economics changes are connected with country and Lanna region. 2) Capitalism concept extended. 3) Political economics planed from government. 4) The expansion of state power in resource management and control. 5) Social stratum in benefit management. 6.) Urbanization process. ; these factors are affecter to An Adjustment Process of Communities, Provinces and Region, 1892 – 1992 A.D., the conclusions  are stated below ;

             An Adjustment Process of Communities;1.) Economic groundwork system -crop farm, field and plantation - are change to lean on technology and commercial agricultural production. 2.) Communities peoples approached to labor force in manufacturing, service and vocation. However, some of farmers who were poor couldn’t adapt in this adjustment 3.) Communities identity loss and contributed to urbanization process.

            An Adjustment Process of Provinces;1.) Urban economic system - trade and exchange – were related to communities economic system. 2.) Leader of elite groups and middle class were based Leader change extended. 3. Malticultural took from ethnic diversity on political economics activities. 4.) The social relationships occurred with political economics structural relationships too.

             An Adjustment Process of Region; 1.) After 1892 A.D., Siam’s government reform, Lanna’s region approached to precinct. (Government centralization) 2.) After 1932 A.D., Siam’s government revolution and Thai’s Nationalism building (nation – state) rebound to provincial administration. 3.) Lanna region depended on public policy specification process by government (Top – Down ). 4.) After 1992 A.D. , Lanna region was plutocracy power and important part in Thai’s political economics phenomena.

xnxxrokettubegrup sikişsikişpornopornopornhitlistesitoplistweb statsseo
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University