รายละเอียด
Enforcement of Community Right of Races through Map Line


 Anchalee Harnrit

 International College of Mekong Region

Chiangrai Rajabhat University, Thailand

 

Abstract

This meaning effects human living in mange aspects including freedom, management of community resources. Human community in forest has been considered as contamination of nature. Activity of community, no matter of low land people or races group, related to forest resource in the past was considered to be harmful to the forest. Both of low land people and race group, the social activities related to forest resources are considered to be harmful to the forest.

Before starting northern community forest process, the northern community forest in the past protect and utilized the local resource for living such as collecting mushroom, bamboo, wild vegetable, herbs, fire wood, log etc from the forest. The policy affects the community living, access, control of natural resource and protects community ecological equilibrium. The community forest induces social culture system to forest and natural resource. Therefore, community forest should be managed in various disciplines such as conservation forest and economic forest. The goal on community forest management should harmonize with the need of the community and support the participation of involving units in managing the resource. The community forest management plan is a tool to systemize the forest plan including protection, rehabilitation, utilization, monitoring and guarantee the community forest rights which will be enforced soon. The right indicated that the community should have community management plan and promote the security on utilization on forest resource harmonized with their needs. The government and the community can monitor the community forest management.  

Community information and forest resource information are also criteria for decision making. After maps and utilization of various resources were specified on maps in details, exchange of information for deliberation on resource management then occur from there, map technology becomes a crucial political tool of the government to measure the right in resource management in community area.

Territory specification in some state to control natural resource and user and created rule and regulation to control using propose of land. The acceptance and respect the local wisdom in the community leads towards self community resource management. Some races conduct high land agriculture and they are considered as the one who destroy natural resource, forest, land and river.

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats s
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University