รายละเอียด
มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ปีงบประมาณ : 2551

บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย : มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

คณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ, Mr.Maung Aung, นายอัศวิน จุมปา, นางสาวพิทยา ฟูสาย และนางสาวอัมพกา มาตา

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. ศึกษานโยบาย มาตรการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

3. ศึกษาระดับความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

4. ศึกษาผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอันเป็นผลพวงมาจากมิติการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 5 เส้นทาง คือ NSEC 1, NSEC 2, EWEC, SEC1 และ SEC 2 โดยขอบเขตการวิจัยให้ความสำคัญถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชากรที่อาศัยบริเวณเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในรัศมีห่างจากถนนไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากกลางถนน ประชากรกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ให้การสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตลอดจนการใช้ข้อมูลจากเอกสารผลงานวิจัยและเอกสารรายงานการประชุมตามข้อตกลงของทวิภาคีภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผลการศึกษาวิจัยปรากฏผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้

         1. ผลกระทบด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในระดับท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบตลาด การปรับปรุงการบริการสังคมด้านสุขภาพ การศึกษา การเกษตร สาธารณูปโภค การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ส่วนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน

     2. ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการย้ายถิ่นฐานและชุมชนบริเวณเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ประเทศกัมพูชา และระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ ประเทศเวียดนามเกิดการชดเชยค่าที่ดินที่ไม่ยุติธรรมขาดการติดต่อระหว่างชุมชนยิ่งกว่านั้น ปัญหาที่ติดตามมาได้แก่ การค้ามนุษย์ การลอบค้าสัตว์ป่า การแพร่กระจายเชื้อ HIV AIDS และการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้แรงงาน

         3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเส้นทางบริเวณระเบียงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศที่จะเป็นต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

ABSTRACT

Research Title : Developmental Dimensions and Economic, Socio- Cultural and Environmental Impacts Assessment along the Economic Corridors of the Upper Greater Mekong Sub region

Author : Associate Professor Dr.Makha Khittasangka, Maung Aung, Pittaya Phusai, Amphaka Mata , Assawin Jumpa

The Greater Mekong Sub-region (GMS) Economic Cooperation comprised of six countries Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar, Thailand, Socialist Republic of Vietnam, and the YunnanProvince of the People’s Republic of China, sharing the MekongRiver. Since 1992, the six countries agreed to launch a program of subregional economic cooperation and has been assisted by the Asian Development Bank (ADB). The nine priority areas of activities in this cooperation include transport, telecommunications, energy, tourism, human resource development, environment, agriculture, trade and investment. In the last ten years, many projects have been completed or are being undertaken including the development of economic corridors which gained approval at the eighth Ministerial conference in Manila as a priority initiative under the GMS program framework in the late 1998.

An “economic corridors” refers to economic initiatives that are expected to emerge along the new transport route that link major ports and cities. It refers to major hubs or center of economic activities and exchanges in well defined geographical areas, usually focus around transport routes where infrastructure development and economic activities are integrated. The construction of large scale roads and highways, as part of economic corridors development, has made significant changes in the physical, economic and social terrain of the GMS. Construction is projected to be completed in three main economic corridors by the year 2015. The three economic corridors are:

The North South Economic Corridor (NSEC):

· NSEC 1 (Kunming in Yunnan province–southern China – Lao PDR – Myanmar – Norther Thailand; Chiangrai – Chiangmai)

· NSEC 2 ( Yunnan southeastward – northern Vietnam – Hanoi – port at Hai Phong)

The East West Economic Corridor (EWEC)

· (Danang on the coast of central Vietnem – central Lao PDR – Northeast Thailand – Mae Sot – border with Myanmar – Mawlayine on the Bay of Bengal)


South Economic Corridor (SEC):

· SEC 1 (Bangkok – Phnom Penh – Ho Chi Minh City)

· SEC 2 (Bangkok – Siem Reap, Cambodia – Quy Nhon, the coast of Vietnam)

The objectives of the study are as follows (1) to collate general information on economic, social, culture and environment situations of countries in the Upper Greater Mekong Sub-region, (2) to study the policy implementation on related economic, social, culture and environment measures of countries in the Upper Greater Sub-region, (3) to study the level of economic, social, culture and environment cooperation among countries in the Upper Greater Mekong Sub-region, and (4) to study the economic, social, culture and environmental impacts through development along the Economic Corridors. 

The results of the study revealed both positive and negative in the following manners:

(1) Impacts of Infrastructure Development

There is distinct evidence that at the local, positive outcome include improved market access, improved access to basic social services such as health, education and agricultural support, improved access to electricity and water supply, improved access to information and communication as well as exchange between and among cultures. Construction of large scale roads and highways will bear on the environment and socio-economic life of the local communities on both sides of major highways.

(2) Socio-economic Impacts

There was a relocation of the communities situated along the construction of the highways resulting unfair compensation and losses on land, houses, occupation, community networks and relationship which occurred in Cambodia and in particular the ethnic minority along NSEC in Vietnam. More over, human trading, drug trafficking, wild life smuggling and spreading of HIV Aids and illegal immigrant workers are the social problems that need to be resolved among the GMS countries.

(3) Environmental Impacts

Road construction in the Economic Corridors has produced the consequences in environment and ecological system that need to seek collaborated efforts to develop measures on rule and regulations for mutual implementation among the GMS countries.

xnxxrokettubegrup sikişsikişpornopornopornhitlistesitoplistweb statsseo
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University