คลังความรู้
การจัดการศึกษา


- KM การจัดการความรู้ : การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

   - เรื่อง ความแตกต่างระหว่างธรุกิจการบินและวิทยาศาสตร์การบิน

   - เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษและประโยคที่ควรรู้ในสนามบิน

   - เรื่อง องค์ความรู้ด้านการกำหนดรหัส Unit Load Device (ULD) ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ

   - เรื่อง Basic Radio Telephone

- KM ด้านการเรียนการสอน

   - แนวทางการจำกัดการจัดการความรู้ภายในองค์กร

   - AVT1105 Introduction to Aerodrome Operations

   - AVT1107 - Aircraft System

   - AVT1118 - Seminar on Managing Airport in International Perspective

   - AVT1122 - Airline Operation

   - AVT1305 Airport Ramp Operations

   - AVT1306 Airport Maintenance

   - AVT1307 - Aircraft Inspection and Maintenance

- KM ด้านวิจัย

   - การจัดการความรู้ด้านวิจัย

- ระบบเครื่องยนต์อากาศยาน (Aircraft Engine)

   - ความรู้พื้นฐาน


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University