รายละเอียด
ความรู้พื้นฐาน

เครื่องยนต์อากาศยาน Aircraft Engine

ความรู้พื้่นฐาน


โดย อาจารย์สิทธิกฤต เหล็กพูล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

ในคำจำกัดความโดยทั่วไปนั้น เครื่องยนต์ เป็นเครื่องจักรทางวิศวกรรมที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานที่ถูกเก็บสะสมในเชื้อเพลิง (fuel) ในรูปแบบพลังงานเคมี (chemical energy) ให้กลายมาเป็นพลังงานความร้อน (heat energy) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเชิงกล (mechanical energy) เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบ หรือการหมุนของใบพัด ในภายหลัง การจำแนกชนิดของเครื่องยนต์สามารถทำได้ในหลายลักษณะ เช่น ตามลักษณะการใช้งาน ตามรูปแบบการจัดเรียงลูกสูบ (cylinder arrangement) ตามวัฎจักรการทำงาน(operating cycle) ตามวิธีการสร้างแรงผลัก (thrust) ตามลักษณะเชื้อเพลิงที่ใช้ ตามลักษณะการผสมเชื้อเพลิงและอากาศ ฯลฯ 

เครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องยนต์สันดาปภายนอก
(Internal and External Combustion Engine)

การจำแนกชนิดของเครื่องยนต์ออกเป็น เครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องยนต์สันดาปภายนอก เป็นการจำแนกเครื่องยนต์ตามตำแหน่งของการเผาไหม้เชื้อเพลิง

โดยพื้นฐานแล้ว สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายนอก (external combustion engine) เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้ภายนอกเครื่องยนต์ ดังตัวอย่างที่ชัดเจนของเครื่องยนต์สันดาปภายนอกได้แก่ เครื่องจักรไอน้ำ (steamengine) ที่ใช้ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ดังรูปที่ 1 

 


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University