ระบบข้อมูลสารสนเทศเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย

 คณะวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐานเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย ปีการศึกษา 2560

 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 38 ท่าน  จำนวนอาจารย์/นักวิจัยลาศึกษาต่อ 3 ท่าน
    เงินทุนวิจัยภายใน 2,221,180.00 บาท
    เงินทุนวิจัยภายนอก .00 บาท
    เงินทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 2,221,180.00 บาท
    จำนวนเงินทุนวิจัย 63,462.29  บาทต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อจำนวน 35 ท่าน )

         *** หมายเหตุ  5 คะแนนเต็มตามเกณฑ์การประเมินของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                      เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อคน ต้อง 60,0000 บาทขึ้นไป

คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน

 5.00

จากคะแนนเต็ม 5

wpDataChart with provided ID not found!

รายละเอียดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีการศึกษา 2560

wdt_ID ที่ เรื่องงานวิจัย ผู้ทำวิจัย แหล่งทุน เงินทุน สัดส่วนเงิน วันที่ทำสัญญา ระยะเวลา เป็นเงิน
1 1 การควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อจัดการพลังงานด้วยระบบสมาร์ทกริด อาจารย์วิภพ ใจแข็ง อาจารย์ชัชชัย วรพัฒน์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( ภายใน ) 70,000.00 80% 15 สิงหาคม 2560 1 ปี 56,000.00
2
ที่ เรื่องงานวิจัย ผู้ทำวิจัย แหล่งทุน เงินทุน สัดส่วนเงิน วันที่ทำสัญญา ระยะเวลา เป็นเงิน