รายชื่อผลงานวิจัย

การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดเชียงรายจากการขยายตัวของท่าอากาศยานห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province Affect to the Expansion Houay Xai Airport, Bokeo Province, Lao PDR


Strengthening Human Capital Competence for Tourism Industry in Upper Northern Thailand Towards ASEAN Economic Community


Managing Education for Ethnic Children on Opportunity and Equality of Basic Education Achievement towards Vocational Education Development for Labour Preparedness of the country and ASEAN Economic Community


การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

The Study of Context and Patterns on Alcohol Drinking of Myanmar Migrant Workers in Chiang Rai Province


การศึกษาการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานห้วยทราย แขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน

The Study of Preparedness of Houayxai Airport, Bokeo Province, Lao PDR, to Support the Expansion of the Aviation Industry


ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินภายในจังหวัดเชียงรายจากการขยายตัวของท่าอากาศยานห้วยทราย  สปป.ลาว

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province Affect to the Expansion Houay Xai Airport, Bokeo Province, Lao PDR.


การวิเคราะห์ปริมาณการถือครองคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังจากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz


การวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ต่อการเข้าศึกษาในสาขาการจราจรทางอากาศ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย