การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดเชียงรายจากการขยายตัวของท่าอากาศยานห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province Affect to the Expansion Houay Xai Airport, Bokeo Province, Lao PDR

Strengthening Human Capital Competence for Tourism Industry in Upper Northern Thailand Towards ASEAN Economic Community

Managing Education for Ethnic Children on Opportunity and Equality of Basic Education Achievement towards Vocational Education Development for Labour Preparedness of the country and ASEAN Economic Community

การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

The Study of Context and Patterns on Alcohol Drinking of Myanmar Migrant Workers in Chiang Rai Province

การศึกษาการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานห้วยทราย แขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน

The Study of Preparedness of Houayxai Airport, Bokeo Province, Lao PDR, to Support the Expansion of the Aviation Industry

ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินภายในจังหวัดเชียงรายจากการขยายตัวของท่าอากาศยานห้วยทราย  สปป.ลาว

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province Affect to the Expansion Houay Xai Airport, Bokeo Province, Lao PDR.

การวิเคราะห์ปริมาณการถือครองคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังจากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz

การวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ต่อการเข้าศึกษาในสาขาการจราจรทางอากาศ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่จังหวัด

The Study of Context and Patterns on Alcohol Drinking of Myanmar Migrant Workers in Chiang Rai Province

การวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ต่อการเข้าศึกษาในสาขาการจราจรทางอากาศ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Analysis of High School Students’ Opinions in Ching Rai, Chiang Mai and Phayao  Provinces for Attending Bachelor of Science Program in Air Traffic Control at International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

บทเรียนวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรไม่แสวงหากำไร กรณีศึกษา: องค์กรภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย

The Lesson of Organizational Culture on Good Governance of Non-profit Organization: A case Study of Public Sector Organization in Chiang Rai Province

การใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาการซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The enhancements of Using English as Communicative Language Teaching (CLT) for Teaching Airport Maintenance of Airport Management Program Chiang Rai Rajabhat University

THE DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC CODE FOR SOLVING KELVIN HELMHOLTZ INSTABILITY INDUCED CLEAR-AIR TURBULENT PROBLEMS

Potential Linkages of Air freight Services between Mae Fah Luang Chiangrai International Airport and the Airlines in the Greater Mekong Quadrangle Economic Cooperation Countries

The Development of Status and Role of the Elderly Organization in Ethnic Communities of Chiang Rai Province as Related to Population Structure and Changing Situations

Solving Discrete Layout Berth Allocation Problem by Artificial Fish Swarm Algorithm

The Process of E-Commerce Business Management for Small Businesses in Thailand