การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดเชียงรายจากการขยายตัวของท่าอากาศยานห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province Affect to the Expansion Houay Xai Airport, Bokeo Province, Lao PDR

Icon

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province Affect to the Expansion Houay Xai Airport 210.11 KB 30 downloads

1. The Adaptation of the Aviation Industry...

Strengthening Human Capital Competence for Tourism Industry in Upper Northern Thailand Towards ASEAN Economic Community

Icon

Strengthening Human Capital Competence for Tourism Industry 1.57 MB 24 downloads

2. Strengthening Human Capital Competence...

Managing Education for Ethnic Children on Opportunity and Equality of Basic Education Achievement towards Vocational Education Development for Labour Preparedness of the country and ASEAN Economic Community

Icon

Managing Education for Ethnic 177.86 KB 20 downloads

3. Managing Education for Ethnic ...

การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

The Study of Context and Patterns on Alcohol Drinking of Myanmar Migrant Workers in Chiang Rai Province

Icon

The Study of Context and Patterns on Alcohol Drinking of Myanmar 223.46 KB 21 downloads

4. The Study of Context and Patterns on Alcohol...

การศึกษาการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานห้วยทราย แขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน

The Study of Preparedness of Houayxai Airport, Bokeo Province, Lao PDR, to Support the Expansion of the Aviation Industry

Icon

The Study of Preparedness of Houayxai Airport 111.40 KB 23 downloads

5. The Study of Preparedness of Houayxai...

ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินภายในจังหวัดเชียงรายจากการขยายตัวของท่าอากาศยานห้วยทราย  สปป.ลาว

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province Affect to the Expansion Houay Xai Airport, Bokeo Province, Lao PDR.

Icon

The Adaptation of the Aviation Industry in Chiangrai Province 93.28 KB 22 downloads

6. The Adaptation of the Aviation Industry...

การวิเคราะห์ปริมาณการถือครองคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังจากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz

Icon

Analysis of the operated spectrum of each cell phone providers 79.84 KB 27 downloads

7. Analysis of the operated spectrum of each...

การวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ต่อการเข้าศึกษาในสาขาการจราจรทางอากาศ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Icon

The Analysis of High School Students' Opinions in Chiang Rai 720.76 KB 26 downloads

8. The Analysis of High School Students'...