รายละเอียด
ลงทะเบียน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้

!!!เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 57

 

***ลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้

 https://goo.gl/forms/NxeJ4GWIgyblyRGE3

 

วิทยาลัยฯจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงานและให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

*** ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 ห้อง 3311

 

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันดังกล่าว

 

·         หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ที่กรอกข้อมูลแล้ว

·         สำเนา Passport ที่มีอายุเกิน 6 เดือน

·         ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 15,000 -.

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาดูงานได้ดังต่อไปนี้

 

·         หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

·         ใบตอบรับจากผู้ปกครอง

·         กำหนดการศึกษาดูงาน

·         Hotel Rooms

·         KOREA AEROSPACE UNIVERSITY Study Tour

·         Tour Schedule 2017-ICMR

·         กำหนดการทัวร์

·         รายชื่อนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้

·         เอกสารนัดหมายและการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

·         หัวข้อและรูปแบบการทำรายงาน

 

****ร่วมประเมินกิจกรรมการศึกษาภาคสนามฯ****

·         แบบประเมินกิจกรรม


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University