รายละเอียด
โครงการสัมมนาผลกระทบจากการพัฒนาต่อแม่น้ำโขง กรณีศึกษา : เสียงสะท้อนชาวบ้านหาดบ้าย-หาดทรายทอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 สิงหาคม 2550 ณ บ้านหาดทรายทอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

โครงการสัมมนาผลกระทบจากการพัฒนาต่อแม่น้ำโขง กรณีศึกษา: เสียงสะท้อนชาวบ้านหาดบ้าย-หาดทรายทอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 สิงหาคม 2550

ณ บ้านหาดทรายทอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่หมู่บ้านหาดบ้าย บ้านหาดทรายทอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศึกษาลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยาลุ่มน้ำโขง  ซึ่งเป็นการเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและระบบนิเวศวิทยา, แนวความคิดทางด้านนิเวศวิทยา, ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติของ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีนตอนใต้ ลาว พม่า ไทย กัมพูชาและเวียดนาม) มูลเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขง อันเป็นผลมาจากการพัฒนาแม่น้ำโขง อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง และเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อเท็จจริงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนั้น จึงได้มีการดำเนินการจัดทัศนะศึกษาและสัมมนาร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ กับปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านในพื้นที่

 

 

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University