รายละเอียด
18 กรกฎาคม 2560 คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มโขง ร่วมถวายเครื่องสักการะทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University