รายละเอียด
Bachelor of Science Program in Commercial Pilot License (International Program)
 

 Bachelor of Science Program in

Commercial Pilot License (International Program)
 
            Commercial Pilot License covers a broad range of subjects across the areas of science, technology and professional practice, it is related to various types of aviation both commercial and governmental operations as well. Teaching and learning places important approach in providing a foundation knowledge and skills required in practices both single and multi engineareoplanes as well as with a combination of advanced technology in order to allow a prospective pilot to achieve a Commercial Pilot License and a degree customized for the pilot profession, which in line with International Civil Aviation Organization (ICAO) consideration.
 
Qualification of the Applicants for Admission Requirement
1. The applicants should accomplish the senior secondary education or equivalent in Science-Mathematics, Arts-  Mathematics or Language-Arts Programs.
2. In case, the applicants had attained intermediate bachelor degree level or equivalent, the decision will be made according
 to the curriculum requirement.
 
Curriculum Structure
Total number of 148 credits
 
Major reinforcementcourses
    Introduction to Aviation
    Introduction to Air Traffic Control
    Physics for Aerospace Sciences
    Air Law and Regulations
    Flight Physiology
    Aircraft Systems
    Flight Safety
    Flight Simulation Training Device (FSTD Type I)
    Basic Attitude Instrument Flying
    VFRand IFR Regulations and Procedures
    Aerodynamics - Airplanes
    Single Engine Systems and Procedures
    Multi-Engine Systems and Procedures
    Basic Navigation
    Safety Management System
    Advanced Aerodynamics
    Gas Turbine Engines
    Flight Practicum of One Engine Airplane
    Crew Resource Management
    Advanced  Navigation (PBN System)
    Flight Theory of Two Engine Airplane
    Advanced Aircraft Operations
    Aviation Senior Capstone
    Flight Simulation Training Device (FSTD Type II)
    Flight Practicum of Two Engine Airplane
 
          All subsequent flight training required as part of a student’s course of study, must be completed in residence at Chiang RaiRajabhat University.  Flight training as a pilot for dual flight instruction and solo practice is required not less than 150 hours flying time necessary to obtain a Commercial Pilot License.  The fourth year student from Chiang RaiRajabhat University is required to spend one year to complete flight training under a specific academic cooperation program on Aviation Personnel Development with the International Aviation College, NakhonPhanom University.  Once the student has completed satisfactorily required flight lessons will be entitled to apply for Commercial Pilot License with Multi-engine and Instrument Ratings from the Department of Civil Aviation – Thailand.
 
Professionals/CareerOpportunities after Graduation
1. Commercial Pilot License
2. Pilots career as related to air carriers with military, agricultural, tourism industry, traffic investigation in natural
environment, forest and coastal lines operations
3. Pilots  flying civil aircrafts   with airlines companies
 
The Applicants Selection
1. Selection of the applicant is in accordance with Chiang RaiRajabhat University regulations and procedures for
 undergraduate studies B.E. 2558.
2. The applicants must pass the physical examination and aviation psychology by a physician who is designated as an
Aviation Medical Examiner and the student should consider   obtaining  a Class I medical certificate.
3. The applicant must pass an interview in English by The Advisory Board of International College of Mekong Region
 
Study Plan
 
Four years bachelor degree program in accordance with Thailand Qualifications Framework for Higher Education (TQF) 2013
 
Medium of Instruction / Language
English
 
Conditions of the Curriculum
Prior to attain the degree requirement, the students have to  take the exit examination by passing Aviation English Language Proficiency (ICAO English Proficiency Standard at Operation Level 4) or TOEIC not less than 650,and  successful obtaining Commercial Pilot License with Multi-engine and Instrument Ratings Certificate from the Department of Civil Aviation – Thailand,  with the approval for attainment of the Bachelor of Science  Degree in Commercial Pilot License,
 
Tuition Fees
Tuition fees on full time enrollment of a four year degree cost 2,800,000 Baht or with average 254,545 Baht per year.
            
Admissions
To apply for admission can be sought for 2 channels;
(1) Online Website:http://admission.crru.ac.th
(2) Admission Unit, Chiang RaiRajabhat University, at official hour.Duration of admission beginsfrom October to June of each
academic year.

 

 

 

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University