รายละเอียด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)
 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy in Economic and Social Development Policy 
(International Program)

 

The aim of the Doctor of Philosophy in Economic and Social Development Policy (International Program) is to provide research training in a manner that fosters the development of independent research skills in candidates. These skills include the capability to formulate a significant problem, to develop mastery of appropriate conceptual and methodological skills, and to relate the research topic to a broader framework of knowledge in the relevant discipline area. The doctoral thesis provides evidence of a contribution to knowledge with a level of originality consistent with three years of full time study and research, in a scholarly manner

 

Objectives

The Doctor of Philosophy in Economic and Social Development Policy (International Program) seeks to achieve the successful preparation of postgraduate scholars as follows:

1. Provide postgraduate opportunities in policy analysis in a variety of policy areas, with appropriate experience and qualification in economic and social development.

2. Provide postgraduate opportunities in presenting an academic program of excellence in research for candidates that represents original work of publishable quality.

3. Develop candidates with superior levels of confidence in administrative and managerial skills for organizations that provide services in education, health, family / social welfare, public expenditure, market regulatory areas, and social security.

4. Foster within candidates, requisite standards of professional ethics and critical thinking abilities to allow them to work in public policy areas, and for contributing to the better formulation of economic and social development policy.

 

Curriculum Structure

Advanced Courses

Plan 1.1 not less than 8 credits (non-credits)

Plan 2.1 not less than 8 credits

 • Advanced Research Methodology for Policy
 • Research Paper 1
 • Advanced Statistics
 • Research Paper 2

 

Foundation Courses

 • Seminar in Contemporary Economic and Social Policy in the Greater Mekong Sub-region Countries
 • Social Policy, Social Planning and Evaluation
 • Economics of Poverty and Discrimination
 • Ethnic Studies and Intercultural Communication
 • Education and Public Policy

 

Specialized Elective Courses

Candidates in plan 2.1 select any of the following courses not less than 6 credits

(1) Economic Development

 • Sufficiency Economy and Human Development
 • Economics of the Public Sector
 • Economics of Natural Resources and Environmental policy
 • Policy Issues in Developing Countries’ Economies
 • Health Economics

 

(2) Social Development

 • Evolving Families and Challenges to Family Policy
 • Health Policy and Health Care Services
 • Policy Implications and Global Perspectives on Violence against Women
 • Child Policy and Children at the Difficult Situations
 • Long –Term Care and Lifestyle Alternatives for the Older Adult
 •  

Thesis

Plan 1.1 48 Credits

Plan 2.1 36 Credits

 

Benefits

A thorough knowledge and understanding of Ph.D. in Economic and Social Development Policy is an essential part of training in policy analysis and management. In particular the functions and interactions between the major institutions (public and private) at the regional, national, provincial, and local level is important as they improve economic efficiency, promote the goals of equity and social justice, and improve equity by altering the distribution of wealth and income.

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo
เอกสารดาวน์โหลด

aaaวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University