รายละเอียด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษา (ไทย, อังกฤษ)
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษา 
(Master of Arts Program in Ethnic Studies)

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจชาติพันธุ์ศึกษาในฐานะเป็นสหวิทยาการและมีความเชี่ยวชาญประเด็นเชื้อชาติ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในชุมชน และระดับประเทศและระหว่างประเทศในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้และทักษะในการวิจัยทางชาติพันธุ์ศึกษาทั้งเชิงการประยุกต์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนการฟื้นฟูอนุรักษ์และการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
 3.  เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และหาความสัมพันธ์ในการศึกษาด้านเชื้อชาติ และชาติพันธุ์ในอาณาบริเวณภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และความขัดแย้ง การอพยพ การกลืนกลาย การเมืองชาติพันธุ์และการเคลื่อนย้ายทางสังคม ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา และการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์
 4. พื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการผนึกองค์ความรู้อย่างรอบรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติการและการทำงานอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรม และจริยธรรมในประกอบอาชีพ
 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ ที่สำคัญ

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางชาติพันธุ์ศึกษา
 • ทฤษฎีและแนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเปรียบเทียบ
 • การสัมมนาวาทกรรมทางชาติพันธุ์ศึกษาร่วมสมัย
 • การฟื้นฟูอนุรักษ์และการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
 • พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์

กลุ่มวิชาเลือก

 1. ชาตินิยมและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
 2. วัฒนธรรมศึกษาเปรียบเทียบ
 3. วัฒนธรรมศึกษาและการผลิตทางวัฒนธรรม
 4. อัตลักษณ์ทางสังคม : นิยามและการวัด
 5. ภาษาและการขัดเกลาข้ามวัฒนธรรม
 6. ความสัมพันธ์ข้ามชาติและอาณาบริเวณชายแดนภูมิภาคลุ่มน้ำโข
 7. วิกฤตการณ์การอพยพและผู้ลี้ภัยศึกษา
 8. ชาติพันธุ์สัมพันธ์และการเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 9. การใช้สองภาษาในหมู่บ้านชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
 10. อัตลักษณ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์
 11. พืชศาสตร์ชาติพันธุ์
 12. ารขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบทางเชื้อชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ศึกษา ได้แก่ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การวิจัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสำหรับทหารหรือผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงของประเทศ

การประกอบอาชีพ

 

 • นักวิชาการ ในหน่วยงานของรัฐหรือนักพัฒนาในองค์กรเอกชน ทางด้านชาติพันธุ์ศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี สื่อสารมวลชน และความมั่นคงของประเทศ
 • อาจารย์สายผู้สอนด้านชาติพันธุ์ศึกษาในสถาบันการศึกษา
 • ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
 • นักวิจัยด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชีย-แปซิฟิก
ระยะการศึกษา

 

ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาตามหลักสูตร และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา


จำนวนที่รับเข้าศึกษา 20 คน

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University