รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (ภาษาไทย)
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (ภาษาไทย)
Master of Science in Project Management Thai )

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ มุ่งสนับสนุนให้บัณฑิตจากประเทศ
ในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการดำเนินโครงการอย่างประสบผลสำเร็จ โดยยึดหลักการจัดตั้งโครงสร้างองค์กร การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและ
ใช้ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเทคโนโลยี และรวมทั้งทรัพยากรระหว่างประเทศ 
เพื่อให้นโยบายการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และสังคมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งผลิตผู้บริหารจัดการโครงการให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนี้

1. มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและแผนงานพัฒนา

2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีความสามารถทางการจัดการในงานที่เป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการโครงการ
ได้แก่ การเงิน การจัดส่ง และการทำสัญญา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสารสนเทศ

4. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพการทำงานและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาภูมิภาค

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน

 • วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • องค์การและการจัดการในสถานการณ์โลก

หมวดวิชาบังคับ

Module 1 การวางแผนและวัฏจักรการบริหารจัดการ

โครงการ

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวความคิดการบริหารจัดการโครงการ
 • การวิเคราะห์และการออกแบบโครงการ
 • การคัดเลือกและการอนุมัติโครงการ
 • การวางแผนและการดำเนินโครงการ
 • การประเมินผลโครงการ

Module 2 กระบวนการจัดการ

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์โลกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • การบริหารความเสี่ยงโครงการ
 • การบริหารจัดการคุณภาพโครงการ
 • การจัดการสารสนเทศของโครงการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Module 3 การวิจัยและประเมินผลกระทบของโครงการ

 • การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา

หมวดวิชาเลือก

กำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

แผน ข.

 • การจัดการสัญญาทางการค้า
 • การจัดการความขัดแย้งและการยุติข้อพิพาท
 • ความรับผิดชอบทางสังคมด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์กรธุรกิจ
 • สิทธิผู้ใช้แรงงานด้านสิทธิมนุษยชน
 • การจัดการระบบลอจิสติกส์บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

แผน ก. 
วิทยานิพนธ์ 1 
วิทยานิพนธ์ 2

แผน ข. 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 

ระบบการศึกษา
การจัดการเรียนตามหลักสูตรนี้ใช้แบบหน่วยกิตทวิภาคหนึ่งภาคเรียนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL

คะแนนไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0

3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 2 แบบ

1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University