รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (ภาษาไทย)
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (ภาษาไทย)
Master of Science in Project Management Thai )

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ มุ่งสนับสนุนให้บัณฑิตจากประเทศ
ในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการดำเนินโครงการอย่างประสบผลสำเร็จ โดยยึดหลักการจัดตั้งโครงสร้างองค์กร การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและ
ใช้ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเทคโนโลยี และรวมทั้งทรัพยากรระหว่างประเทศ 
เพื่อให้นโยบายการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และสังคมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งผลิตผู้บริหารจัดการโครงการให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนี้

1. มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและแผนงานพัฒนา

2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีความสามารถทางการจัดการในงานที่เป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการโครงการ
ได้แก่ การเงิน การจัดส่ง และการทำสัญญา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสารสนเทศ

4. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพการทำงานและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาภูมิภาค

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน

 • วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • องค์การและการจัดการในสถานการณ์โลก

หมวดวิชาบังคับ

Module 1 การวางแผนและวัฏจักรการบริหารจัดการ

โครงการ

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวความคิดการบริหารจัดการโครงการ
 • การวิเคราะห์และการออกแบบโครงการ
 • การคัดเลือกและการอนุมัติโครงการ
 • การวางแผนและการดำเนินโครงการ
 • การประเมินผลโครงการ

Module 2 กระบวนการจัดการ

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์โลกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • การบริหารความเสี่ยงโครงการ
 • การบริหารจัดการคุณภาพโครงการ
 • การจัดการสารสนเทศของโครงการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Module 3 การวิจัยและประเมินผลกระทบของโครงการ

 • การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา

หมวดวิชาเลือก

กำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

แผน ข.

 • การจัดการสัญญาทางการค้า
 • การจัดการความขัดแย้งและการยุติข้อพิพาท
 • ความรับผิดชอบทางสังคมด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์กรธุรกิจ
 • สิทธิผู้ใช้แรงงานด้านสิทธิมนุษยชน
 • การจัดการระบบลอจิสติกส์บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

แผน ก. 
วิทยานิพนธ์ 1 
วิทยานิพนธ์ 2

แผน ข. 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 

ระบบการศึกษา
การจัดการเรียนตามหลักสูตรนี้ใช้แบบหน่วยกิตทวิภาคหนึ่งภาคเรียนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL

คะแนนไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0

3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 2 แบบ

1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo

Notice: Undefined variable: res_fet in C:\inetpub\wwwroot\class\all_class.php on line 74


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University