รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (นานาชาติ)
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ ( นานาชาติ ) 
Master of Science in Project Management (International Program)
 

 

 

The Master of Science Degree Program in Project Management anticipates to support the graduates from the Greater Mekong Sub – region countries the capabilities in carrying out the actual success of project implementation which depending upon the establishment of an appropriate organizational structure and set of operating procedures for acquiring and utilizing the needed financial resources, personnel resources, technology resources, and often international resources in enabling national economic and social development policy becomes stable.

 

Objectives

The program aims to increase capabilities of the managers to improve the efficiency and effectiveness of projects management in the Greater Mekong Sub-region countries for economic growth and social development.

1. To improve management ability in managing development program, projects and plans.
2. To develop the ability to solve and critically analyze the problems for effective decision making. 3. To develop the ability to manage core elements of the project management in finance, procurement and contract, quantitative and qualitative analyze environmental and social assessment, human resource and management information system.
4. To increase the research ability that will assist capacity building interventions and develop institutional capacities.
5. To highly possess ethical value and a change agent in proficiency project management and regional development.


Curriculum Structure
Total number of credits not less than 45 credits

Professional Foundation Courses

 • Statistical Methods for Social Science
 • Research Methodology of Social Science for Development
 • Organization and Management in Global Perspective

Specialized Education Courses

Module 1 : Project Planning Management Cycles

 • Strategic Development and Project Management Concept
 • Project Identification and Design
 • Project Selection and Approval
 • Project Planning and Implementation
 • Project Evaluation

Module 2 : Core Elements of Project Management Process

 • Strategic Management Environment in the Global and Upper Greater Mekong Sub-region
 • Project Risk Management
 • Project Quality Management
 • Project Management Information System
 • Human Resource Management

Module 3 : Research and Project Impact Assessment

 • Environmental and Social Impact Assessment
 • Infrastructure Project Management in Developing Countries

Elective Course

Student selects 6 credits from the following courses

Plan B.

 • Commercial Contract Management
 • Conflict Management and Dispute Resolution
 • Corporate Social Responsibility on Human Rights and Labor
 • Worker’s Rights as Human Rights
 • Economic Corridor of the Logistics Management in the Upper Greater Mekong Sub-region


Plan A.

Thesis 1
Thesis 2

Plan B.

Independent Study

Benefits

The project management knowledge learnt by the national officers will support the development of the GMS intellectual capital as well as to facilitate the capacity building, also, the activities that would be undertaken and have significant impact on GMS.

Institutional Networking

Broad-based networking strategy is to work in partnerships and collaboration with the leading organizations in the implementation of all activities for institutional strengthening and capacity building
xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University