รายละเอียด
Bachelor of Science Program in Air Cargo Management
 

Bachelor of Science Program in
Air Cargo Management
 
            Air Cargo is one of the scientific operations for the movement of commodities shipped by air to all over the world with restricted measures on tariff and rules, acceptance of goods, calculation of charges and cargo claims.
Bachelor of Science Program in Air Cargo Management is designed for students to gain knowledge and practical skillson air freight management both domestic and the globalization of the world economy. Students can apply the air cargo logistics system with other business of the aviation industry.
 
Qualification of the Applicants for Admission Requirement
1. The applicants should accomplish the senior secondary education or equivalent in Science-Mathematics, Arts- Mathematics or Language-Arts Programs.
2.In case, the applicants had attained intermediate bachelor degree level or equivalent, the decision will be made according to the curriculum requirement.
 
Curriculum Structure
Total number of 143credits
 
Major reinforcementcourses
 
    Introduction to Aviation
    Introduction to Aerodrome Operations
    Aircraft Systems
    Seminar on Managing Airport in International Perspective
    Aviation Business Law
    Airport Ramp Operations
    Aviation Safety and Airport Security
    Air Transportation
    Role of Air Cargo Service
    Airport Cargo Terminal Management and Facilitation
    Computerized Warehouse Management System
    Principles of Logistics and Global Logistics
    Air Cargo Logistics and Supply Chain Management
    Cargo Handling Systems and Airport Logistics
    Air Cargo Operating Cost and Revenue Management
    Air Cargo Booking Acceptanceand Documentation for Freight Forwarding
    Air Cargo Loading and Forecasting Trends
    Air Cargo Export and Import
    Air Cargo Operations Evaluation and Analysis
 
Professionals/CareerOpportunities after Graduation
     1. Air Cargo Officer
     2. Air Cargo Warehouse Manager
     3. International Export and Import Officer
     4. Air Cargo Technical Officer
     5. Air Cargo Service and Operation Manager
     6. Standard Commodity Quality Control Manager
     7. Aviation Business Personnel with the Airlines Company
 
The Applicants Selection
    Selection of the applicant is in accordance with Chiang RaiRajabhat University regulations and procedures for undergraduate studies B.E. 2558.
    The applicants must pass the physical and visualexaminationby a physician who is designated as an Aviation Medical Examiner.
 
Study Plan
Four years bachelor degree program in accordance with Thailand Qualifications Framework for Higher Education (TQF) 2013
Medium of Instruction / Language
English
 
Conditions of the Curriculum
Prior to attain the degree requirement, the students have to take the exit examination by passing TOEIC not less than 550.
 
Tuition Fees
Tuition fees on full time enrollment of a four year degree cost 487,200 Baht or with average 121,800 Baht per year.
           
 
Admissions
To apply for admission can be sought for 2 channels;
(1)  Online Website:http://admission.crru.ac.th
(2) Admission Unit, Chiang RaiRajabhat University,Duration of admission from October to June of each academic year.
 
 

 

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University