รายละเอียด
Bachelor of Science Program in Airport Management
 

Bachelor of Science Program in
Airport Management
 
 
            Airports are an essential part of the air transport system, providing the entire infrastructure needed to enable passengers and freight to transfer to surface modes of transport to air modes of transport and to allow airlines to take off and land with safety. Airports bring together a wide range of facilities and services including air traffic control, security, freight terminals, and ground transport interchanges, in accordance with the requirements of International Civil Aviation Organization.
 
            The Air Port Management curriculum is offered to the students whose career objectives are aimed toward the management and operation of the flight-related activities of the aviation industry. Emphasis is placed on the ground activities, airport management, general aviation management profession, or corporate aviation management.
 
Qualification of the Applicants for Admission Requirement
1. The applicants should accomplish the senior secondary education or equivalent in Science-Mathematics, Arts- Mathematics or Language-Arts Programs.
2.In case, the applicants had attained intermediate bachelor degree level or equivalent, the decision will be made according to the curriculum requirement.
 
Curriculum Structure
Total number of 143credits
 
Major reinforcementcourses
    Introduction to Aviation
    Introduction to Air Traffic Control
    Air Law and Regulations
    Introduction to Aerodrome Operations
    Aircraft Systems
    Seminar on Managing Airport in International Perspective
    Airport System and Planning
    Airport Planning and Administration
    Airport Design and Construction
    Airport Operation and Support Facilities
    Airport Ramp Operations
    Airport Maintenance
    Aircraft Inspection and Maintenance
    Air Transportation and Airline Analysis
    Aviation Safety and Airport Security
    Airport Quality Management Service
    Passenger Services Performance Appraisal 
    Air Transportation
 
Professionals/CareerOpportunities after Graduation
  1. Airport Service Officer
  2. Flight Information Office
  3. Safety and Security Officer
  4. Flight Protocol Officer
  5. Airport Administrator
  6. Flight-related Activities with Airlines Company
 
The Applicants Selection
    Selection of the applicant is in accordance with Chiang RaiRajabhat University regulations and procedures for undergraduate studies B.E. 2558.
    The applicants must pass the physical and visualexaminationby a physician who is designated as an Aviation Medical Examiner.
 
Study Plan
Four years bachelor degree program in accordance with Thailand Qualifications Framework for Higher Education (TQF) 2013
Medium of Instruction / Language
English
 
Conditions of the Curriculum
Prior to attain the degree requirement, the students have to take the exit examination by passing TOEIC not less than 550.
 
Tuition Fees
Tuition fees on full time enrollment of a four year degree cost 487,200 Baht or with average 121,800 Baht per year.
           
 
Admissions
To apply for admission can be sought for 2 channels;
(1)  Online Website:http://admission.crru.ac.th
(2) Admission Unit, Chiang RaiRajabhat University,Duration of admission from October to June of each academic year.
 

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University