รายละเอียด
Bachelor of Science Program in Air Traffic Control
 Bachelor of Science Program in
Air Traffic Control
 
              Air Traffic Control is the study in state-of-the-art facilities which related to the government and commercial aviation services. The teaching and learning is designed to place students directly into the career of Air Traffic Control, in particular, aircraft transfer of communication and the transferring controller. This air traffic control procedures is to prevent collisions, organize and expedite the flow of traffic, and provide information and other support for pilots to promote safety from the original to the terminal airports.
In addition, the curriculum has focused on enhancing knowledge and skill that the students will be familiar with devices in Flight Data Processing, Automatic Terminal Information Service, as well as Radar Simulator with Automatic Switching Message System. This requirement has been in accordance with rule and regulations of the International Civil Aviation Organization.
 
Qualification of the Applicants for Admission Requirement
1. The applicants should accomplish the senior secondary education or equivalent in Science-Mathematics, Arts- Mathematics or Language-Arts Programs.
2.In case, the applicants had attained intermediate bachelor degree level or equivalent, the decision will be made according to the curriculum requirement.
 
Curriculum Structure
Total number of 143credits
 
Major reinforcementcourses
    Introduction to Aviation
    Introduction to Air Traffic Control
    Physics for Aerospace Sciences
    Air Law and Regulations
    Introduction to Aerodrome Operations
    Flight Physiology
    Aviation Safety
    Air Traffic Control Tower Operations
    ATC Approach Control Operations
    General Aviation Operations and Management
    Surveillance Systems in Air Traffic Control
    ATC Area Control Operations
    Air Traffic Service Planning
    Aircraft  Navigational System and Protection Systems
    Air Traffic Flow Management System
    Air Traffic Control Surveillance and Non-Surveillance  Procedures
    Seminar on Managing Airport in International Perspective
    ATC Communication Systems
    Aircraft Systems
 
Professionals/CareerOpportunities after Graduation
1.     Flight Data Controller
2.     Air Traffic Controller
3.     Ground Controller and Tower Controller or Local Controller
4.     Various positions in aviation industry with airlines companies
5.     Information and Air Traffic Service officer for Oil Platform Offshore
 
The Applicants Selection
    Selection of the applicant is in accordance with Chiang RaiRajabhat University regulations and procedures for undergraduate studies B.E. 2558.
  The applicants must pass the physical and Visualexamination by a physician who is designated as an Aviation Medical Examiner.
    Study Plan
    Four years bachelor degree program in accordance with Thailand Qualifications Framework for Higher Education (TQF) 2013
    Medium of Instruction / Language
    English
 
    Conditions of the Curriculum
    Prior to attain the degree requirement, the students have to take the exit examination by passing Aviation English Language Proficiency (ICAO English Proficiency Standard at Operation Level 4) or TOEIC not less than 650.
 
    Tuition Fees
    Tuition fees on full time enrollment of a four year degree cost 487,200 Baht or with average 121,800 Baht per year.
           
 
    Admissions
    To apply for admission can be sought for 2 channels;
    (1) Online Website:http://admission.crru.ac.th
    (2) Admission Unit, Chiang RaiRajabhat University,Duration of admission begins from October to June of each academic year.
 
 
 
 

 

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University