รายละเอียด
Volume 5, Number 1 (January – June 2017 )


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2017

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region,
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 5, Number1 (January – June 2017)

 

PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT POLICY IN THE GREATER MEKONG REGION

Strengthening Human Capital Competence for Tourism Industry in Upper Northern Thailand Towards ASEAN Economic Community

Makha Khittasangka

 

Effects of Labor Migration on the Economic Well-Being of Migrant-Sending Households: (Case Study of Kyike Kaw Village in Mon State)

Thiri Tun

 

A Study on Resettlement Schemes of Large Scale Land Lease to Chinese Investment in Cambodia Case Study of Union Development Group, Co., Ltd

 SAO Vichheka

 

The urban planning in sufficiency economy philosophy of Chiang Saen historic town, Chiang Rai Province.

Kroek Kittikhum, Sasricha Sukkuy, Phongtawn Nantasiri, Sakdithat Searmsir and Nattakhead Maneekhon

 

Study on the Current Status and Challenges Encountered in Preparing Thai Accounting Professionals for ASEAN in the Vocational Education Stream

Patamasiri Hoonthong

 

Integrated Geoinformatics Models for Land Use Management in Lamtakong Watershed, Nakhon Ratchasima Province

Teerawate Limgomonvilas

 

The Data-driven Model to Analyze Haze Occurrence in Northern Thailand

Nittaya Kerdprasop, Kittisak Kerdprasop

 

Diet of Insectivorous Bat Species in Dry Tropical Forests of Northeastern Thailand

Natthakittiya Paiboon, Nathawut Thanee, Sarawee Aroon

 

Hebral Medicines for Elephants’ Healthcare in Pho-Kyar Elephant Camp, East Bago Division

Thin Zar Lin

 

 

BOOK REVIEW  

Biodiversity Economics: Principles, Methods and Applications 

CALL FOR ARTICLE

EDITORIAL ADVISORY BOARD

CONTRIBUTORS
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University