รายละเอียด
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2013 - 2015

          Journal of Perspective on Development Policy in the Greater Mekong Region ได้พิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI Thai Journal Citation Index  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จนถึง 31 ธันวาคม 2562
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University