รายละเอียด
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region


ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วารสาร วารสารลุ่มน้ำโขงศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2557

ปก

สารบัญ

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ภาษาและวัฒนธรรม

ตลาดแรงงานต่างประเทศของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่างชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือแบบผสมโดยวิธีการเลียนแบบการรวมกลุ่มของฝูงปลา

การเสริมสร้างสมรรถนะของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ รศ. ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University