ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์
อาจารย์ณัฐธิดา จุมปา
อาจารย์ธีรวัชร แก้วเปี้ย
อาจารย์บัญชา โพธิสุนทร
เรืออากาศตรีประชุม หมุดอุบล
อาจารย์สุภาพร คำเตจา
อาจารย์สิทธิกฤต เหล็กพลู
อาจารย์ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์
Supporting Staff
นางกุลธิดา อินทร์ไชย
นางสาวนาแล จะหา
นายพิทักษ์ รัตนแสงสว่าง
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยนุรักษ์
นายประนม มัครมย์
นางกาญจนี ฟูเทพ
นางสาวสุรีย์มาตร คำสุหล้า
นายธนา แปงคำ

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University