บุคลากร
ชื่อ - นามสกุล
รศ. ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ
ตำแหน่งทางวิชาการ
คณบดี
ปริญญาเอก
Community Development (Ph.D.)., University of Philippines at Los Banos
ปริญญาโท
Communication (M.S.). , Indianna University, USA
ปริญญาตรี
กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต (กส.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail
โทรศัพท์
053-776306
ประวัติส่วนตัว
Resume

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University