บุคลากร
ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์สิทธิกฤต เหล็กพลู
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
M.Sc Computer Aided in Mechanical Engineering RWTH Achen ประเทศเยอรมันนี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-Mail
sitthikrit@gmail.com
โทรศัพท์
053-776-306
ประวัติส่วนตัว
Resume

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University