บุคลากร
ชื่อ - นามสกุล
นายพิทักษ์ รัตนแสงสว่าง
ตำแหน่งทางวิชาการ
นักวิจัย
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการโครงการ (วท.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) มหาวิทยาล้ยราชภัฏเชียงราย
E-Mail
pitak_sa@hotmail.co.th
โทรศัพท์
053-776-306
ประวัติส่วนตัว
Resume

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University