International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามและกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการจราจรทางอากาศ และหลักสูตรฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ
การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12
มหกรรมและการศึกษาต่อทางการบิน ครั้งที่ 1 (Thailand Aviation Expo 2016) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบอลรูมและโถงต้อนรับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
สมัครนักศึกษาออนไลน์ ระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
รศ. ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ
xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University