International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  International College of  Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์



วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University